Sitall Electronic logo

Česká verze English version

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY „SITALL ELECTRONIC“

1.  Základní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, dále jen "předmětu plnění" firmou „SITALL ELECTRONIC, (dále je "dodavatel") odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk.
1.2. Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem.

2. Cena předmětu plnění
2.1. Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen "nabídka"), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak.
2.2. Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v ob`jednávce.
2.3. Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce.
2.4. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.

3.  Uzavření smlouvy
3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky.
3.2. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení;
- osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČ a DIČ;
- jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy „SITALL ELECTRONIC, jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na předmět plnění
3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli "Potvrzení objednávky", a to písemně, faxem či emailem. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky.
3.4. V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požaduje-li to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek.
3.6. Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné potvrzení.

4.  Dodací podmínky
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 -3 týdnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do
4 - 8 týdnů.
4.2. Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve uskutečněných obchodních případů.
4.3. Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může v mimořádných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele.
4.4. Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele (osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci.
4.5. Je-li sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici.
4.6. Nepřevezme-li odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
4.7. Zjistí-li odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel.

5. Stornování objednávky odběratelem
5.1. V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků. Pokud se jedná o specifický výrobek na zakázku, je dodavatel oprávněn vyfakturovat kupujícímu 50 % z ceny neodebraných výrobků.
5.2. V případě že zboží bylo zakoupeno u třetí strany na objednávku kupujícího, stornovaní objednávky je možné pouze po vzájemné dohodě obou stran.
5.3. Dojde-li k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky.
5.4. Uplatní-li dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle ustanovení ost. 5.2. je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky. V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst. 6.3.

6.  Platební podmínky
6.1. Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky,  zboží dodaváme na dobírku.
6.2. V případě platby fakturou, nedodrží-li odběratel dohodnutý termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované ceny ze každý den prodlení.
6.3. V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti. V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady.
6.4. Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena v pokladně dodavatele.

7. Vlastnictví předmětu plnění
7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše kupní ceny.

8. Záruční podmínky
8.1. Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 24 měsíců od jeho dodání, pokud není stanoveno jinak.
8.2. Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou.
8.3. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na přiměřenou náhradu nákladů na dopravu reklamovaného zboží.
8.4. Dodavatel neodpovídá za případné škody způsobené nemožností používat reklamované zboží.

9. Ostatní ujednání
9.1. V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí ustanovení dle odst. 3.6.
9.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.


 

 
SITALL Electronic s.r.o., Mírová 80, 582 82 Golčův Jeníkov
Mobil: 723-280-566, info@sitall.cz, IČ: 08129266, DIČ: CZ08129266, č.ú.: 288437438/0300 (ČSOB, Kolín)
Případné chyby v technické dokumentaci jsou vyhrazené a všechny obrázky jsou pouze informativní.